top of page

"CBTA Akreditasyonları"

Placeholder Image

CORPORATE AKREDİTASYONU (ŞİRKETLERİN İÇ EĞİTİMİNİ YETKİLERİNİ BELİRLEYECEK.)

1. CBTA Kurumsal 'CBTA Corporate' akreditasyonu, çalışanlarına IATA tehlikeli madde yönetmeliklerine (DGR) uygun "kurum içi tehlikeli madde eğitimi" veren kuruluşlara verilir ve Ek H. CBTA Kurumsal akreditasyonu, Operatörlerin kuruluştaki kritik operasyon alanlarında tehlikeli madde eğitim sistemlerini, politikalarını, standartlarını, prosedürlerini ve kalite yönetimini değerlendirmelerine ve geliştirmelerine olanak tanır.

Placeholder Image

EXCELLENCE (MÜKEMMELİYET AKREDİTASYONU)

MÜKEMMELLİYET AKREDİTASYONU İSE (PROFESSIONAL SKILLS FOR DANGEROUS GOODS INSTRUCTORS DENİLEN DGR EĞİTİCİSİ YETKİSİ İLE DGR EĞİTİCİ TAZELEME YETKİSİ BERABERİNDE TÜM DGR EĞİTİMLERİNİ TİCARİ OLARAK YAPABİLME YETKİSİNİ GETİRECEK)

Placeholder Image

PROVIDER AKREDİTASYONU

PROVIDER AKREDİTASYONU ( ATS VE ATC OKULLARININ TİCARİ EĞİTİMLERİNİ DEVAM ETTTİREBİLMEK İÇİN GEÇİŞ YAPMALARI GEREKEN SİSTEM OLACAK.) Ek H.6. CBTA Sağlayıcı akreditasyonu, eğitim kuruluşlarının tehlikeli madde eğitim ve değerlendirme materyallerini, kurs modüllerini ve belirli standartlaştırılmış iyi tanımlanmış operasyonel iş işlevleri için içeriklerini değerlendirmelerine ve geliştirmelerine olanak tanır.

Müşterilere, eğitim sunan kuruluşlara, eğitim kurslarının belirli tanımlanmış iş işlevleri için IATA'nın Tehlikeli Maddeler Düzenlemeleri (DGR) eğitim hükümlerine göre kıyaslandığını ve karşılandığını doğrulayarak IATA'dan 'CBTA Sağlayıcı' akreditasyonu alma fırsatı sunar.

CBTA Sağlayıcı akreditasyonuna sahip kuruluşlar, belirli bir bölge veya yargı yetkisi dahilindeki müşterilere akrediteli yetkinlik bazlı tehlikeli mal eğitimi ve değerlendirmesini satma fırsatına sahiptir. CBTA Sağlayıcıları, akrediteli eğitim kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler için ortak markalı IATA kurs sertifikası ile uluslararası kabul görmüş yeterlilikleri sağlayabilecektir.

TURKISH CAA (TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK GENEL MD) TEHLİKELİ MADDELERİN HAVAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA EĞİTİM TALİMATI (SHT-EĞİTİM/DGR)

Havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğiticisi gereklilikleri
MADDE 7 -(1) Havayolu işletmelerinde ve eğitim kuruluşlarında tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi verecek kişilerin aşağıdaki şartları sağlaması gereklidir:
a) Diploma sureti (1, 2, 3, 6 kategorilerinde eğitim verecekler için lisans, diğer kategorilerde eğitim verecekler için ön lisans diploması),
b) Tehlikeli madde kabul ve elleçleme işlemleri ya da tehlikeli maddelerin emniyetli operasyonları ile ilgili uçuş operasyonlarında veya kargo operasyonlarında en az 5 (beş) yıl iş deneyimi ve tecrübeye sahip olduğunu gösteren belge,
c) YDS sınavından İngilizce için en az 60 puan veya güncel "ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı" kapsamında İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan en az 60 YDS puanına eşdeğer olduğu kabul edilen puanın alındığına dair belge veya İngilizce ICAO Seviye 4 yeterliliğine ilişkin belge,
ç) Genel Müdürlük veya ilgili ülkenin sivil havacılık otoritesi tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşundan alınmış geçerli tehlikeli maddeler temel veya yenileme eğitimi sertifikası,
d) IATA'dan veya IATA'nın yetkilendirdiği bir kuruluştan alınan; 1, 2, 3, 6 kategorilerine yönelik olarak "Tehlikeli Madde Eğiticileri İçin Mesleki Beceriler" eğitimi veya 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kategorilerine yönelik olarak "Tehlikeli Maddeler Eğitici Teknikleri" eğitimi sonucunda düzenlenen eğitici belgesinin sureti,
e) Eğitim yetki belgesi kapsamında, çalıştığı veya çalışacağı eğitim kuruluşu veya işletme ile taraflar arasında yapılmış hizmet sözleşmesi.
(2) Eğiticinin 24 aylık periyotlar içerisinde eğitim vermesi zorunludur. Birbirini izleyen 24 ay içinde, ilgili kategorilerde eğitim vermiş olan eğitmenlerin yenileme eğitimi alması zorunlu değildir.

Eğitim merkezinde bulunması gereken doküman ve teçhizat
MADDE 8 -(1) Bu Talimat kapsamında, eğitim verecek eğitim kuruluşları ve işletmelerin eğitim merkezlerinde veya eğitim sınıflarında aşağıda belirtilen dokümanlar ile araç ve gereçleri bulundurmaları zorundadır:
a) Güncel IATA DGR dokümanı,
b) Tehlikeli madde eğitim dokümanına uygun kategorilere göre hazırlanmış güncel eğitim
içeriği,
c) Tehlikeli madde eğitim dokümanına uygun kategorilere göre hazırlanmış güncel çalışma el
kitapları,
ç) ICAO Ek 18, ICAO TI. Doc. 9284 ve ICAO TI. Doc. 9481 dokümanı ile ulusal mevzuatın fiziki veya elektronik ortamda güncel hali,
d) Kategori 1, 2, 3, 6 eğitimi için, eğitimlerde kullanılacak tehlikeli madde kontrol listeleri,
e) Her konu sonrası için uygulanacak alıştırma soru kitapçığı,
f) Eğitim verilecek her grup için belirlenen temel ve yenileme eğitim programındaki konuların tümünü kapsayan, IATA Tehlikeli Maddeler Eğitim Çalışma Kitapları (IATA Dangerous Goods Training Workbooks) ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmış sınav soru bankası,
g) Kurumsal eğitim araçları olarak; en az 10 adet farklı türde tehlikeli madde ambalajı, tehlikeli madde etiketleri, görsel duvar resimleri ve ilgili diğer eğitim materyalleri.

Eğitim kuruluşlarına ait eğitim merkezlerinin sahip olması gereken fiziki şartlar MADDE 9 -(1) Bu Talimat kapsamında üçüncü şahıslara eğitim vermek üzere
yetkilendirilecek eğitim kuruluşları ve işletmelerin, Yükseköğretim Kurulu veya Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından eğitim kuruluşu olarak yetkilendirildiğini gösterir belgeyi Genel Müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekmektedir.

(2) 22/10/2015 tarihli ve 71089 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesinin 8 nci, 9 uncu ve 10 ncu maddeleri kapsamında daha önceden yetkilendirilmiş olan eğitim kuruluşları ve işletmelerden Yüksek Öğretim Kurulu veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim kuruluşu olarak yetkilendirildiğine dair düzenlenmiş yetki belgesi şartı aranmaz.

Havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitiminin verilmesi
MADDE 10 -(1) Üçüncü şahıslara Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi vermek üzere eğitim yetki belgesi almak isteyen eğitim kuruluşları ve işletmeler, bu Talimatın 11 inci maddesi kapsamında değerlendirilir.
(2) Eğitim kuruluşları ve işletmeler, kendi personeline, bu Talimatın 7 nci maddesinde belirtilen şartları sağlayan eğiticiler aracılığıyla, yetkilendirme şartı olmaksızın havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi verebilirler.

Havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi yetki belgesinin düzenlenmesi MADDE 11 -(1) Üçüncü şahıslara havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi vermek
üzere eğitim yetki belgesi almak isteyen eğitim kuruluşlarının ve işletmelerin bu Talimatın 6 ncı
maddesinde belirtilen başvuru için gerekli belgeleri incelendikten sonra uygun görülmesi halinde bu Talimatın 8 inci maddesi kapsamında yerinde denetim gerçekleştirilir.
(2) Durumları bu Talimat hükümlerine uygun bulunan; gerçek veya tüzel kişiler adına Genel Müdürlük tarafından, Genel Müdürlük hizmet tarifesinde belirtilen ücretin yatırılmasını müteakip, süresiz olarak "Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi" düzenlenir.

bottom of page